બરોડા એમ કનેક્ટ પ્લસ મોબાઇલ બેન્કિંગ એપ્લિકેશનમાં ઘણી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. ક્વિક વ્યૂ બેલેન્સથી લઈને બાયોમેટ્રિક લોગિન સુધી, આ એક એપ્લિકેશનમાં આ બધું શામેલ છે. આજે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો!

Baroda M-Connect Plus mobile banking app is now available with 170+ features. From Quick View Balance to biometric login, this app has it all. Download & update the app today! https://bit.ly/mconnect_YT_dec

To stay updated with the latest updates and banking services, follow us on our official social media channels:Facebook – https://www.facebook.com/bankofbaroda…Twitterhttps://twitter.com/bankofbaroda
Instagram – https://www.instagram.com/officialban…YouTubehttps://www.youtube.com/bankofbaroda
Linkedin – https://www.linkedin.com/company/1626…Visit our website to know more about our product and service offerings: https://www.bankofbaroda.com/Watch more such videos at https://www.youtube.com/watch?v=JdA4D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here